Hỗ trợ trực tuyến
Triển Lãm công nghiệp phụ trợ Việt Nam - Nhật Bản
Triển lãm công nghiệp phụ trợ Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 6 tại Hà Nội diễn ra vào ngày 10 ~ 12 tháng 9 năm  2015